top of page

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН nelykoleva.com
 

   І.ПРЕДМЕТ

​​​​ Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Нели Колева Фешън ЕООД, ЕИК 131577823, със седалище и адрес на управление: София 1606 бул. Пенчо Славейков 10, ап.7, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу КУПУВАЧИ/КУПУВАЧИ, на платформата за електронна търговия Nelly Koleva Fashion, наричана по-долу „www.nelykoleva.com”.

   ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Продавача: „Нели Колева Фешън ЕООД“

 2. Седалище и адрес на управление: София 1606 бул. Пенчо Славейков 10, ап.7

 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1606 бул. Пенчо Славейков 10, ап.7

 4. Данни за кореспонденция: nellykoleva_fashion@yahoo.com, телефон: 00359888803755

 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131577823

 6. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност 131577823

   III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Nelly Koleva Fashion e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.nelykoleva.com, чрез която Купувачите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Продавача и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Продавача договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.nelykoleva.com;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.nelykoleva.com електронни средства за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Продавача в платформата www.nelykoleva.com;

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача в платформата www.nelykoleva.com чрез интерфейса на страницата на www.nelykoleva.com, достъпна в Интернет;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.nelykoleva.com в Интернет;

 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

​​​

Продавачът в платформата www.nelykoleva.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Купувачите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Купувачите сключват с Продавача в платформата www.nelykoleva.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.nelykoleva.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача в платформата.

 

По силата на сключения с Купувачите договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът в платформата www.nelykoleva.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Купувача на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Купувачите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Продавача в платформата www.nelykoleva.com.

 

Купувачите заплащат на Продавача на платформата www.nelykoleva.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.nelykoleva.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.nelykoleva.com.

 

Купувачът и Продавачът в платформата www.nelykoleva.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Купувачите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Купувача при извършване на регистрация, ако Купувачът е въвел съответното име и парола за достъп.

   IV. ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.nelykoleva.com артикули, е необходимо клиентът да се регистрира чрез попълване на регистрационна форма и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

 

       1. Регистрация

Клиентът предоставя на Nelly Koleva Fashion следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия и E-mail адрес. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Nelly Koleva Fashion  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

     

      2. Съгласие с Общите условия

Чрез отбелязване в полето „Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон „Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Nelly Koleva Fashion незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.nelykoleva.com, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

      3. Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на www.nelykoleva.com, натиска виртуалния бутон „Вход” и получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.nelykoleva.com стоки;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купете Сега”срещу съответна стока;

3. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

4. Клиентът избира метод на доставка;
5. Клиентът избира начина на плащане;
6. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия и политиката за връщане и замяна;
7. Заявката за покупка на стока през www.nelykoleva.com се счита за извършена след натискане на бутона „Направете поръчка”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Nelly Koleva Fashion не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

      4. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Nelly Koleva Fashion чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Nelly Koleva Fashion, както и информация за вида на стоката, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента или чрез потвърждаване на посочения от Клиента телефон.

За поръчка на плат се изисква предварително потвърждение на неговата наличност и метражите, които желае клиента чрез предварително свързане по телефон или имейл.

 

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

 

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. Уебсайтъти зползва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

В случаите, в които за поръчана стока закупена с банкова карта,  е установено в последствие, че е с изчерпана наличност, то сумата от липсващия/липсващите артикули се възстановява обратно по изпозлваната банкова карта.

 

      5. Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин :
          - с наложен платеж, при получаване на поръчката.
          - с дебитна/кредитна карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта.

Всички цени в каталога на уебсайта са в български лева с включено ДДС.

Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard; За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал.

 

      6. Транспорт и Доставка

Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя на посочения от клиента адрес за доставка в следния срок:

         - 1 до 3 раборни дни за поръчка на шалове и платове.

         - 3 до 10 работни дни за поръчка на дрехи по размер.

         - следните два метода за доставка се отнасят за прочъки за България.

 • За Поръчки, на стойност по-малка от 100,00 лв. /сто/ лева, Клиентът ползва опцията Платена Доставка (доставката е на цена 6,00 лв. /шест/ лева).

 • За Поръчки, на стойност по-голяма от 100,00 лв. /сто/ лева, Клиентът ползва опцията Безплатна Доставка.

Поръчки, изпратени до офис, ще бъдат задържани в офиса на куриера, не по-дълго от 10 /десет/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

Поръчките, направени отделно, ще се доставят отделно.

Nelly Koleva Fashion не носи отговорност за закъснения при превози, причинени от метеорологични условия, международни митнически въпроси или други обстоятелства извън контрола на Nelly Koleva Fashion.

Моля, имайте предвид, куриерите не правят доставка или приемане на пратки на следните български празници и/или неработни дни, произтичащи от тях:

            1 януари;  3 март;  Великден;  1, 6, 24 май;  6, 22 септември;  24, 25, 26 декември – Коледа.

 

Nelly Koleva Fashion не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си. В рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Клиентът се уведомява за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение на посочения при регистрацията e-mail или чрез обаждане по телефона. Nelly Koleva Fashion ще възстанови стойността на поръчаният артикул (артикули) или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Поръчнани през Уебсайта стоки, са без опция "Преглед".

 

      7. Отказ от поръчка и връщане на стока

За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез Виртуалния ПОС терминал. В случай, че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

- Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1 (един) час след направата й.

- Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1 (един) час след направата й.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения - в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е третирана с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), замърсена, повредена или използвана.  При връщане на стоката от Купувача се изискват следните документи, без които стоката не може да бъде върната:

  -  касова бележка за продукта/ите.

  -  товарителницата на куриерската фирма.

За избягване на всякакви съмнения Купувачът има право да върне стоката не по-късно от 14 - дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите.

  -  Купувачът няма право да върне плат, поради спецификата на плата. Извършва се рязане, което не позволява повторна употреба на използвания плат.

  -  Купувачът няма право да върне поръчана дреха по негови размери или дреха, която е коригирана по искане на клиента.

  -  Купувачът няма право да върне маска!

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес: гр. София, бул. Позитано 1, бутик Nelly Koelva.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.

 

      8. Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача по картата, от която е направено плащането в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

В случай на липсващ/липсващи артикули от Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

Продавачът  се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

В случай, че Поръчката е била заплатена с карта, през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача.

bottom of page